Προκήρυξη για διδακτική επίσκεψη στο ΙΛΜΕ Ερμιόνης

     Προκήρυξη

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.

Δικαιολογητικά : Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ.

Αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν με δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής.

Οικονομικά στοιχεία: θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το κόστος ανά λεωφορείο.

Η μετακίνηση των καθηγητών θα είναι δωρεάν, θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα επιβαρύνει τους μαθητές.

Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι απαιτούμενες οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική   μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.

Υποβολή προσφορών: Ορίζεται ως ημέρα υποβολής προσφορών η Πέμπτη, 06/04/2017, και ώρα 10.00 π.μ. , σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν,   στην εξωτερική τους επιφάνεια θα αναγραφεί το πρωτόκολλο, η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής, καθώς και τα στοιχεία του παραδίδοντος.

Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Πέμπτη, 06/04/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. παρουσία των ενδιαφερομένων που αν επιθυμούν παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι οι φάκελοι, αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, αν εμπεριέχουν όλα τα δικαιολογητικά και ότι είναι συμπληρωμένο το συνολικό κόστος ανά λεωφορείο στις προσφορές. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.

Ο διαγωνισμός  δεν θα είναι απαραίτητα μειοδοτικός , θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το οικονομικό κριτήριο της προσφοράς των γραφείων υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων (υπογεγραμμένη) , θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Μετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία   δυο εργάσιμων ημερών, (υποβολή μέχρι ώρα 13:00 2ης εργάσιμης) για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.

Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα γίνει απευθείας ανάθεση.

 Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς.

Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμησης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στοιχεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΉΣ ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ

Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής : 07/04/2017

Αριθμός μαθητών : 95

Αριθμός συνοδών Καθηγητών : 5

Μέσα : 2 πούλμαν

Προορισμός : ΕΡΜΙΟΝΗ

Πρόγραμμα εκδρομής : επισυνάπτεται

Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Κρανιδίου στις 08.20 π.μ., επιστροφή αυθημερόν στις 13.15 μ.μ. Οι μαθητές θα επισκεφτούν το ΙΛΜΕ Ερμιόνης και θα παραμείνουν 1 ώρα και τριάντα λεπτά. Στη συνέχεια θα παρευρεθούν σε αθλητική διοργάνωση στο Μπίστι Ερμιόνης και θα αποχωρήσουν για επιστροφή από αυτό το σημείο.

Δεν θα πραγματοποιηθεί στάση κατά τη μετάβαση. Αναχώρηση από την Ερμιόνη στις 12.50. Οι οδηγοί θα παραλάβουν το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσουν απαρέγκλιτα. Η επιστροφή των μαθητών θα γίνει στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

2. Ασφάλεια: Συνιστάται ασφάλεια μαθητών (δε θεωρείται υποχρεωτική).

    3.  Ιδιωτικό συμφωνητικό: σε δυο πρωτότυπα, με αρίθμηση σελίδων, τα οποία θα υπογραφούν από τα δυο μέρη και στη  
         συνέχεια θα θεωρηθούν από την ΔΟΥ.

 

4.   Προσφορά και Δικαιολογητικά: να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα, όπως προαναφέρθηκαν με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Η   εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.

5.   Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες νομότυπες αποδείξεις για το ποσό που θα καταβληθεί.

H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης

 

 Ο Δ/ντής

 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ